اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اخبار کنفرانس
مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/5 | 
حضور حداقل یکی از نویسندگان در نشست مذکور جهت پاسخ به سوالات شرکت کنندگان الزامی است و در صورت عدم حضور آنلاین یکی از نویسندگان گواهی ارائه مقاله صادر نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.55.39.fa
برگشت به اصل مطلب